👉 Nové kolekce florbalek v prodeji! 👈

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Internetového obchodu https://www.florbal4u.com

I. Identifikace obchodníka

1.1. Tímto Reklamačním řádem (dále také „RP“) se řídí právní vztahy mezi společností

Obchodní jméno: Florbal s.r.o.
Adresa: Tomášikova 13, Bratislava - městská časť Ružinov 821 01, Slovenská republika
Zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, Oddíl Sro, Vložka číslo 121506/B
IČO: 44887001
DIČ: 2022868793
IČ DPH: SK2022868793
Bankovní účet: SK82 8330 0000 0021 0156 5309
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty

(dále také „Prodávající“ nebo „Obchodník“) a každou osobou, která je Kupujícím produktů nabízených Prodávajícím na Webovém sídle Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu dalších ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a příslušných zákonů definujících spotřebitele, v rámci platné legislativy České republiky zejména zákonů: Zákon č.j. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění, Zákon č., Zákon č.j. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, s výjimkou uvedenou v bodě 4.4. tohoto Reklamačního řádu, který upravuje právní vztah mezi Obchodníkem a Kupujícím, který nevystupuje v postavení spotřebitele.

1.2. Emailový kontakt a telefonický kontakt na Prodávajícího je: 

Email: obchod@florbal4u.com
Tel. č.: +420733226033

1.3. Adresa k zasílání písemností je:

Florbal s.r.o., Tomášikova 13, 821 01 Bratislava, Slovenská republika 

1.4. Adresa k zasílání reklamací, odstoupení od smluv je:

Tempish s.r.o. (marketing), Bratří Wolfů 16, 779 00 Olomouc, Česká republika

II. Základní ustanovení

2.1. Tímto reklamačním řádem se upravují právní vztahy mezi Kupujícími, kteří jsou spotřebiteli a Obchodníkem.

III. Uplatnění práva z odpovědnosti za vady

3.1. Kupující může uplatňovat práva z odpovědnosti za vady, jen pokud vadu vytkl u Prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do uplynutí 24 měsíců od převzetí věci. Pokud v této lhůtě vadu nevytkne, práva z odpovědnosti za vady zaniknou.

IV. Odpovědnost za vady

4.1. Prodávající odpovídá za jakoukoli vadu, kterou má prodaná věc v době jejího dodání a která se projeví do dvou let od dodání věci.

4.2. Pokud je předmětem koupě věc s digitálními prvky, při které se má digitální obsah dodávat nebo digitální služba poskytovat nepřetržitě během dohodnuté doby, prodávající odpovídá za každou vadu digitálního obsahu nebo digitální služby, která se vyskytne nebo projeví po celou dohodnutou dobu, nejméně však po dobu dvou let od dodání věci s digitálními prvky.

4.3. Při použité věci se strany mohou dohodnout na kratší době odpovědnosti prodávajícího za vady než v odstavcích 4.1 a 4.2, ne však kratší než jeden rok od dodání věci.

4.4. Prodávající odpovídá za jakoukoli vadu, kterou má prodaná věc v době jejího dodání Kupujícímu, a která se projeví do 6 měsíců od dodání věci, a to v případě, že Kupující nevystupuje v postavení spotřebitele.

V. Práva z odpovědnosti za vady

5.1. Pokud prodávající odpovídá za vadu prodané věci, kupující má vůči němu právo na odstranění vady opravou nebo výměnou, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo od kupní smlouvy odstoupit.

5.2. Kupující může odepřít zaplatit kupní cenu nebo její část, dokud si prodávající nesplní povinnosti, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady, ledaže kupující je v době vytčení vady v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části. Kupující zaplatí kupní cenu bez zbytečného odkladu po splnění povinností prodávajícím.

5.3. Kupující může uplatňovat práva z odpovědnosti za vady včetně práva dle bodu 5.2., jen pokud vytkl vadu do dvou měsíců od zjištění vady, nejpozději do uplynutí doby dle bodů 4.1 až 4.3 tohoto Reklamačního řádu.

5.4. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady nevylučuje právo kupujícího na náhradu škody, která mu z vady vznikla.

VI. Vytčení vady

6.1. Vadu lze vytknout v kterékoli provozovně prodávajícího, u jiné osoby, o které prodávající seznámil kupujícího před uzavřením smlouvy nebo před odesláním objednávky, nebo prostředky dálkové komunikace na adrese sídla nebo místa podnikání prodávajícího nebo na jiné adrese, o které prodávající seznámil kupujícího při uzavření smlouvy nebo po uzavření smlouvy.

6.2. Pokud kupující vytkl vadu poštovní zásilkou, kterou prodávající odepřel přijmout, zásilka se považuje za doručenou v den odepření.

6.3. Prodávající poskytne kupujícímu písemné potvrzení o vytčení vady neprodleně po vytčení vady kupujícím. Prodávající v potvrzení o vytčení vady uvede lhůtu, ve které vadu v souladu s § 507 ods. 1, Zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění odstraní. Lhůta oznámená podle předchozí věty nesmí být delší než 30 dnů ode dne vytčení vady, není-li delší lhůta odůvodněna objektivním důvodem, který prodávající nemůže ovlivnit.

6.4. Odmítne-li prodávající odpovědnost za vady, důvody odmítnutí písemně sdělí kupujícímu. Jestliže kupující znaleckým posudkem nebo odborným stanoviskem vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou nebo notifikovanou osobou prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může vytknout vadu opakovaně a prodávající nemůže odmítnout odpovědnost za vadu; k opakovanému vytčení vady se § 621 ods. 3, Zákona č. 108/2024 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění nevztahuje. Na náklady spotřebitele spojené se znaleckým posudkem a odborným stanoviskem se vztahuje § 509 ods. 2 Zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

6.5. Jestliže před uzavřením smlouvy nebo, uzavírá-li se smlouva na základě objednávky kupujícího, před odesláním objednávky, prodávající seznámil kupujícího, že vady lze vytknout iu jiné osoby, jednání nebo opomenutí této osoby se pro účely odpovědnosti za vady považuje za jednání nebo opomenutí prodávajícího.

VII. Odstranění vady 

7.1. Kupující má právo zvolit si odstranění vady výměnou věci nebo opravou věci. Kupující si nemůže zvolit způsob odstranění vady, který není možný nebo který by ve srovnání s druhým způsobem odstranění vady způsobil prodávajícímu nepřiměřené náklady s ohledem na všechny okolnosti, zejména na hodnotu, kterou by měla věc bez vady, na závažnost vady a na skutečnost, zda by druhý způsob odstranění vady způsobil kupujícímu značné obtíže.

7.2. Prodávající může odmítnout odstranění vady, pokud oprava ani výměna nejsou možné nebo pokud by vyžadovaly nepřiměřené náklady s ohledem na všechny okolnosti včetně okolností dle bodu 7.1. druhé věty.

7.3. Prodávající opraví nebo vymění věc v přiměřené lhůtě poté, co kupující vytkl vadu, bezplatně, na vlastní náklady a bez způsobení závažných obtíží kupujícímu s ohledem na povahu věci a účel, pro který kupující věc požadoval.

7.4. Pro účely opravy nebo výměny kupující předá nebo zpřístupní věc prodávajícímu nebo osobě podle § 622 ods. 5 Zákona č. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění. Náklady převzetí věci nese prodávající.

7.5. Prodávající dodá opravenou věc nebo náhradní věc kupujícímu na vlastní náklady stejným nebo obdobným způsobem, jakým mu kupující dodal vadnou věc, nedohodnou-li se strany jinak. Nepřevezme-li kupující věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy ji měl převzít, může prodávající věc prodat. Jde-li o věc větší hodnoty, prodávající kupujícího o zamýšleném prodeji předem vyrozumí a poskytne mu přiměřenou dodatečnou lhůtu pro převzetí věci. Prodávající neprodleně po prodeji vyplatí kupujícímu výtěžek z prodeje věci po odečtení nákladů, které účelně vynaložil na její úschovu a prodej, uplatní-li kupující právo na podíl z výtěžku v přiměřené lhůtě uvedené prodávajícím v oznámení o zamýšleném prodeji věci. Prodávající může věc na vlastní náklady zničit, nepodařilo-li se ji prodat nebo jestliže předpokládaný výtěžek z prodeje nebude postačovat ani k úhradě nákladů, které prodávající účelně vynaložil na úschovu věci, a nákladů, které by prodávající musel nutně vynaložit na její prodej.

7.6. Prodávající při odstranění vady zajistí odstranění věci a instalaci opravené věci nebo náhradní věci, vyžaduje-li výměna nebo oprava odstranění vadné věci, která byla nainstalována v souladu s její povahou a účelem před tím, než se vada projevila. Prodávající a kupující se mohou dohodnout, že odstranění věci a instalaci opravené nebo náhradní věci zajistí kupující na náklady a nebezpečí prodávajícího.

7.7. Při odstranění vady výměnou věci nemá prodávající právo na náhradu škody způsobenou běžným opotřebováním věci a na úplatu za běžné užívání věci před její výměnou.

7.8. Prodávající odpovídá za vady náhradní věci podle § 619 Zákona č. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění.

7.9. Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy i bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty podle § 517 ods. 1., Zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, pokud

a) prodávající věc neopravil ani nevyměnil,
b) prodávající věc neopravil ani nevyměnil v souladu s § 623 ods. 4 a 6 Zákona č. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění,
c) prodávající odmítl odstranit vadu podle § 623 ods. 2 Zákona čj. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění,
d) věc má stejnou vadu navzdory opravě nebo výměně věci,
e) vada je tak závažné povahy, že odůvodňuje okamžitou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, nebo
f) prodávající prohlásil nebo je z okolností zřejmé, že vadu neodstraní v přiměřené lhůtě nebo bez způsobení závažných obtíží pro kupujícího.

7.10. Sleva z kupní ceny musí být přiměřená rozdílu hodnoty prodané věci a hodnoty, kterou by věc měla, pokud by byla bez vad.

7.11. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy dle bodu 7.9., pokud se kupující spolupodílel na vzniku vady nebo je-li vada zanedbatelná. Důkazní břemeno, že se kupující spolupodílel na vzniku vady a že vada je zanedbatelná, nese prodávající.

7.12. Pokud se smlouva týká koupě více věcí, kupující může od ní odstoupit jen ve vztahu k vadné věci. Ve vztahu k ostatním věcem může odstoupit od smlouvy, jen nelze-li důvodně očekávat, že bude mít zájem ponechat si ostatní věci bez vadné věci.

7.13. Kupující po odstoupení od smlouvy nebo její části vrátí věc prodávajícímu na náklady prodávajícího. Prodávající zajistí odstranění věci, která byla nainstalována v souladu s její povahou a účelem před tím, než se vada projevila. Pokud prodávající věc v přiměřené lhůtě neodstraní, může kupující zajistit odstranění a doručení věci prodávajícímu na náklady a nebezpečí prodávajícího.

7.14. Prodávající po odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu kupní cenu nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení věci prodávajícímu nebo po prokázání, že kupující zaslal věc prodávajícímu, podle toho, který okamžik nastane dříve.

7.15. Prodávající vrátí kupní cenu kupujícímu nebo mu vyplatí slevu z kupní ceny stejným způsobem, jaký použil kupující při zaplacení kupní ceny, pokud kupující výslovně nesouhlasí s jiným způsobem úhrady. Veškeré náklady spojené s úhradou nese prodávající.

7.16. Prodávající nemá právo na náhradu škody způsobenou běžným opotřebováním věci a na úplatu za běžné užívání věci před odstoupením od kupní smlouvy.

VIII. Odpovědnost za vady digitálního plnění

8.1. Obchodník odpovídá za jakoukoli vadu, kterou má digitální plnění v době jeho dodání a která se projeví do dvou let od jeho dodání, jde-li o digitální plnění, které se dodává jednorázově nebo jako soubor jednotlivých plnění.

8.2. Obchodník odstraní vadu digitálního plnění v přiměřené lhůtě poté, co spotřebitel vytkl vadu, bezplatně a bez způsobení závažných obtíží spotřebiteli s ohledem na povahu digitálního plnění a účel, pro který spotřebitel digitální plnění požadoval.

8.3. Obchodník může odstranění vady odmítnout, pokud odstranění není možné nebo pokud by mu způsobilo nepřiměřené náklady s ohledem na všechny okolnosti, zejména na hodnotu, kterou by mělo digitální plnění bez vady a na závažnost vady.

IX. Odpovědnost za vady služby

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má věc při jejím převzetí objednatelem.

9.2. Projeví-li se vada do uplynutí 24 měsíců ode dne, kdy si měl objednatel věc převzít, předpokládá se, že jde o vadu, kterou měla věc již v době převzetí. To neplatí, prokáže-li se opak nebo je-li tento předpoklad neslučitelný s povahou věci nebo vady.“.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Tento Reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla. Dokumenty – Všeobecné obchodní podmínky a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla jsou zveřejněny na doméně Webového sídla Prodávajícího.

10.2. Tento Reklamační řád je platný a účinný momentem jeho zveřejnění na Webovém sídle Prodávající dne 01.07.2024.

Tento eshop je certifikován http://www.pravoeshopov.skPříloha č. 1

Formulář pro vytčení vady
Internetového obchodu https://www.florbal4u.com

Adresa pro komunikaci:  Florbal s.r.o., Tomášikova 13, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

Zákazník

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefonní číslo/e-mailová adresa:

Reklamované zboží/služba

Číslo dokladu o koupi nebo záručního listu:
Název:
Datum zakoupení:
Příslušenství:
Popis Závady:

 

______________________________________________________________________________

Navrhuji aby moje reklamace byla vyřízena následujícím způsobem /požadováno zaškrtněte/:

□ Výměna zboží    □ Oprava zboží 

V případě, že bude reklamace vyřízena vrácením peněz a přejete-li si zaslat peníze na bankovní účet uveďte jeho číslo:

 

V .................................... dne: …………………                                        

 

............................................

Podpis zákazníka