Menu
Košík
Hľadať
Domov
florbal4u.com

ŠTATÚT SÚŤAŽE - Florbal4u tunel

“Florbal4u tunel​”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Florbal s.r.o.
  Sídlo: Tomášikova 13, 821 01 Bratislava
  IČO: 44887001
  DIČ: 2022868793
  IČ DPH: SK2022868793
  Zapísaný v registri: Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 121506/B

   
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 23.2.2021 do 2.3.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

   
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť akákoľvek osoba s účtom na sieti Facebook, ktorá je fanúšikom facebook stránky Florbal4u.com.
  Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec spoločnosti Florbal s.r.o.

   
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže bol fanúšikom facebook stránky Florbal4u.com a uviedol do komentáru tip na súťažnú otázku - na koľko rôznych spôsobov je možné použiť Florbal4u tunel.

   
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je Florbal4u tunel (šátok).

   
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov prostredníctvom live videa na Facebook stránke Florbal4u.com.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebook stránke Florba4u.comVíťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

   
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

   
 8. Ochrana osobných údajov
  Informácie o ochrane osobných údajov sú dostupné na nasledovnom odkaze https://www.florbal4u.com/zasady-spracovania-osobnych-udajov

   
 9. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.​

 

V Bratislave, dňa 3.12.2020