Menu
Košík
Hľadať
Domov
florbal4u.com

Veľkoobchodné podmienky

Pred nákupom sa prosím zoznámte s veľkoobchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že súhlasíte s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami.

V prípade zadania neplatných údajov nebude tovar vyexpedovaný, čím kúpna zmluva zaniká.


1. Základné ustanovenia 

Všeobecné obchodné podmienky ustanovujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi Odberateľom (internetový obchod, kamenný obchod, dealer a pod.) a firmou Florbal s.r.o. (Veľkoobchod). Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy a zároveň aj na kontaktnej adrese veľkoobchodu. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový odberateľ je povinný sa riadne s týmito stanovami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce.


2. Podmienky spolupráce

Odberateľ - Odberateľom našich produktov sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom platného výpisu z obchodného registra, alebo Živnostenského listu a má teda platné IČO.

Registrácia nového odberateľa je možná týmito 2 nasledujúcimi spôsobmi: 

a) vyplnením firemnej registrácie na webovej stránke 

b) zaslaním e-mailu s údajmi potrebnými k registrácii na obchod@florbal4u.com 

Pri registrácii požadujeme tieto informácie: Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, Bankové spojenie, kontaktné údaje (tel., e-mail).
K registrácii je potrebné priložiť aj kópiu výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra, prípadne kópiu zriaďovacej listiny.

Každú zmenu údajov je nutné okamžite nahlásiť spoločnosti Florbal s.r.o. Za nedopatrenie a výdavky spojené so zmenou údajov firma Florbal s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť.


3. Objednávka 

Tovar je možné objednávať: 

• vyplnením objednávky na našej stránke 

• e-mailom

Úspešným odoslaním objednávky odberateľ potvrdzuje jej záväznosť a zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Objednávka musí obsahovať: obchodný názov odberateľa, meno kontaktnej osoby, telefónne číslo, e-mail, IČO, DIČ, presný názov a počet kusov objednávaného tovaru a spôsob odberu. 

Vybavenie objednávky:

Dodávky sú realizované v čo najkratšom termíne podľa dostupnosti daného produktu a prevádzkových možností. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na miesto odberu, ktoré určí odberateľ v objednávke. Florbal s.r.o. si vyhradzuje právo nevybaviť objednávku pokiaľ to neumožňujú okolnosti (produkt momentálne nie je na trhu dostupný, a pod.).


4. Zrušenie objednávky

V prípade, že odberateľ je nútený zrušiť objednávku vo veľkoobchode, musí tak urobiť písomne, či už formou listu poštou alebo e-mailom. Na základe obchodnej etiky a udržiavania dobrých obchodných vzťahov je treba o daných okolnostiach, kvôli ktorým nemožno vybaviť objednávku, informovať veľkoobchod včas!


5. Veľkoobchodné ceny 

Veľkoobchodné ceny sú aktuálne ceny pre odberateľov a sú dostupné vždy na webovej stránke po prihlásení sa ako veľkoobchodník. Florbal s.r.o. poskytuje veľkoobchodné zľavy z odporúčaných maloobchodných cien na stránke firmy. Ceny vo veľkoobchodnom cenníku zodpovedajú aktuálnym nákupným podmienkam veľkoobchodu, skladovej situácii a rozsahu obchodnej spolupráce s daným odberateľom. Firma Florbal, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu ceny na základe zmeny zákonov, alebo dodávateľských cien. Je v záujme odberateľa si pri každom nákupe aktuálne ceny preveriť na webovej stránke.

Objemové zľavy:

Pri nákupe nad 500 € dodatočná zľava 5% z VO ceny tovaru.
Pri nákupe nad 1000 € dodatočná zľava 10% z VO ceny tovaru.

V prípade záujmu o väčšiu objednávku nás kontaktujte pre individuálnu cenovú ponuku.


6. Platobné podmienky 

Dátumom úhrady/platby faktúry je ten deň, kedy je čiastka za objednaný tovar pripísaná na účet veľkoobchodu a teda firmy Florbal s.r.o. Úhrada je možná platbou vopred platbou bankovým prevodom. V prípade, že chce kupujúci uplatniť túto možnosť, je treba upovedomiť veľkoobchod v poznámke. Predávajúci následne vystaví a zašle kupujúcemu zálohovú faktúru, na základe ktorej kupujúci uskutoční platbu (suma, variabilný symbol, číslo účtu sa nachádza na faktúre).

Platbu objednaného tovaru je tiež možné uskutočniť hotovostnou platbou a to pri prevzatí dobierkovej zásielky od kuriéra. Ceny prepravy sú uvedené nižšie.

Nákup na faktúru je možné dohodnúť len v závislosti od uplynulej bezproblémovej spolupráce odberateľa s firmou Florbal s.r.o.

Splatnosť: Pri platbe vopred ako aj pri nákupe na faktúru je splatnosť vystavenej zálohovej faktúry 7 kalendárnych dní pokiaľ nie je dohodnuté inak (maximálne 30 dní). Individuálne splatnosti je možné dohodnúť len na základe uzatvorenia zmluvy medzi Florbal s.r.o. a nakupujúcou firmou. Po tomto období sa neuhradená objednávka považuje za zrušenú. Tovar je až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy, či už formou bankového prevodu alebo dobierkou majetkom firmy Florbal s.r.o.


7. Dodávka tovaru 

Tovar na území SR zasielame kuriérskou službou GLS. Kupujúci si môže obstarať aj svoju vlastnú prepravu, o čom pri objednávke musí informovať predajcu vopred. Náklady na prepravu tovaru hradí odberateľ, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, že tovar je pri doprave prepravnou službou zjavne poškodený, je nutné pri preberaní tovaru spísať s kuriérom prepravnej spoločnosti zápis o škodovej udalosti. Poškodený tovar v žiadnom prípade ďalej nepoužívajte. Florbal s.r.o. zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky. Tovar je tiež možné prevziať osobne na prevádzke firmy. Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Pokiaľ sa objaví nezrovnalosť v dodávke a fakturácii tovaru, prosíme bezodkladne kontaktovať  Florbal s.r.o., najneskôr do 3 dní od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie nemusia byť akceptované. 

Cenník PREPRÁV:

Kuriér (GLS)
Platba vopred resp. platba na faktúru:
Do 5 kg - 5 €
Do 10 kg - 7 €
Do 20 kg - 10 €
Do 40 kg - 14 €

Pri platbe na dobierku bude doúčtovaná suma 1 €.

Ceny prepravy sú uvedené s DPH.

Pre nadrozmerný tovar (certifikované bránky, mantinely…) bude účtovaná doprava uvedená v popise produktu.


8. Záručné a reklamačné podmienky

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v obchodných podmienkach.


9. Záverečné ustanovenia 

Veľkoobchod si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo legislatívneho prostredia alebo nútené okolnosti. 

Upozornenie: Florbal s.r.o. predáva odberateľom tovar,  ktorý je určený k ďalšiemu predaju, a preto neposkytuje služby záruky: ako napríklad záruka vrátenia peňazí a záruka možnosti vrátenia tovaru, ktoré sú podľa Občianskeho zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa určené pre predaj spotrebiteľom.


Zľavy, akcie, vernostný program, možnosti darčekov a dopravy zdarma nad 40 € neplatia pre VEĽKOODBERATEĽOV! Sú určené výhradne pre maloobchodných odberateľov, preto každá použitá výhoda pri veľkoobchodných typov objednávok bude stornovaná!